Consell Municipal de Joves

El Consell és un òrgan de participació juvenil de la ciutat.
 

Què és?
El Consell Municipal de Joventut és un mecanisme de participació de la Regidoria de Joventut per canalitzar la participació dels joves a les polítiques de joventut que es desenvolupen a la ciutat.

 

Com puc participar-hi?
En aquest consell hi poden participar representants de les entitats juvenils de la ciutat, joves en representació dels instituts i representants polítics. Si vols formar part del consell pots passar o enviar un correu a l'oficina.


Reglament del Consell

I. Objecte

ARTICLE 1

El Consell Municipal de Joventut és un òrgan col·legiat de participació sectorial per a l'assessorament i la consulta en matèria de joventut de l'Ajuntament de Reus constituït a l'empara d'allò que disposen els articles 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.II. Composició 

ARTICLE 2 

El Consell Municipal de Joventut estarà presidit per un regidor/a a qui l'alcalde/essa delegui. A més, formaran part del Consell, en qualitat de vocals, les següents persones, entre 16 i 35 anys, nomenades pel Ple de la Corporació:

 • Un/a representant de cada grup municipal.
   
 • Un/a representant de cadascuna de les entitats, associacions o col·lectius juvenils de la ciutat legalment constituïdes i inscrites al registre municipal d'entitats ciutadanes amb interessos relacionats amb el món juvenil a Reus.
   
 • Un alumne de cadascun dels centres d'educació secundària de la ciutat, proposat pel mateix centre.
   
 • Un màxim de quatre persones relacionades amb el món juvenil, a proposta del regidor amb competències en matèria de joventut. 

 També participarà, amb veu però sense vot, la persona que desenvolupa les funcions tècniques de coordinació del Pla Local de Joventut de Reus.


ARTICLE 3

El Ple també podrà nomenar un vocal suplent, que substituirà al titular en cas d'absència d'aquell. 


ARTICLE 4

Els membres del Consell no percebran retribucions per aquesta condició.

El seu mandat tindrà la mateixa durada que el mandat corporatiu i en qualsevol cas cessaran quan perdin la condició que ha determinat el seu nomenament. 


ARTICLE 5

El president/a convocarà, presidirà i aixecarà les reunions del Consell, i dirigirà les seves deliberacions.


ARTICLE 6 

Actuarà com a secretari/ària del Consell un treballador/a del Departament de Joventut de l'Ajuntament per delegació del Secretari/a General de la Corporació.III. Funcions del Consell 

ARTICLE 7

El Consell tindrà les següents funcions:

 1. Facilitar que el Pla Local de Joventut de Reus sigui conegut, debatut i contrastat per les persones membres del Consell, per tal que puguin suggerir idees i valoracions, així com corresponsabilitzar-se de les actuacions a realitzar, quan així estigui establert.
   
 2. Fomentar la participació dels joves, creant un espai de reflexió i debat que permeti influir en la definició dels problemes i les necessitats, en la priorització dels recursos existents i en l'elaboració dels programes anuals d'actuacions del Pla Local de Joventut de Reus.
   
 3. Integrar les visions polítiques, tècniques i ciutadanes, per poder tenir una visió estratègica del que s'ha de fer en política de joventut.
   
 4. Crear un espai de coordinació entre l'Ajuntament, els joves associats, els joves no associats i la resta d'institucions que treballen en l'àmbit de joventut, per tal d'intercanviar informació i coneixement mutu i, si s'escau, promoure acords de col·laboració.
   
 5. Facilitar la comunicació entre l'Ajuntament i els joves, per tal de garantir el seu accés a la més àmplia informació sobre les activitats, obres i serveis municipals.
   
 6. Conèixer les inquietuds i les necessitats de la ciutadania en matèria de joventut.
   
 7. Promoure l'elaboració d'estudis, informes i propostes per afavorir i potenciar el paper dels joves en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, esportiva, educativa i social de la ciutat.IV. Règim de funcionament

ARTICLE 8

El Consell es reunirà en sessió ordinària com a mínim tres cops a l'any i en sessió extraordinària quan així ho estimi oportú el president/a o quan ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres.

Les sessions ordinàries seran convocades amb una antelació mínima de deu dies naturals. Les sessions extraordinàries es convocaran amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas que siguin urgents, situació en la qual la convocatòria podrà fer-se amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores per qualsevol mitjà del qual en quedi constància.

El Consell podrà constituir comissions sectorials o especials, si ho considera convenient, adreçades a l'estudi d'aspectes específics relacionats amb el seu objecte.


ARTICLE 9

Es considerarà que el Consell queda vàlidament constituït amb l'assistència mínima d'un terç dels seus membres, i la del president/a i el secretari/ària o les persones que els substitueixin.

Els acords del Consell s'adoptaran per majoria simple dels assistents. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del president/a.

El Consell Municipal de Joventut canalitzarà i, si s'escau, donarà curs als informes, acords, propostes i estudis que es desitgin elevar a la consideració dels òrgans municipals competents, mitjançant el seu president.


ARTICLE 10

El secretari/ària del Consell aixecarà acta de cada sessió en la qual figuraran els assistents, els acords adoptats i les incidències que siguin procedents per reflectir fidelment la sessió. Les actes seran signades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i seran sotmeses a aprovació a l'inici de la sessió següent.