Ajuntament de Reus

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del Tractament AJUNTAMENT DE REUS
N.I.F. P4312500D
Plaça del Mercadal, núm. 1 – 43201 Reus (Tarragona)
[email protected]
Tel.: 977 010 269
Delegat de Protecció de Dades (DPD) [email protected]
Finalitat del Tractament Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment al peu de cada formulari.
Legitimació La base jurídica que legitima el tractament serà el seu consentiment.
Cessions i/o transferències de dades Es poden preveure cessions de dades amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades.
Conservació de les dades Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions, així com per a finalitats d’arxiu o estadístiques.
Drets En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili indicat, a l’adreça de correu electrònic [email protected], a través de la Seu Electrònica (https://seu.reus.cat/seu/), o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a la mateixa adreça.
Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/). Addicionalment, si considera que s’estan tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) (https://apdcat.gencat.cat/).
Informació addicional Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat (https://www.joventutreus.cat/?q=content/pol%C3%ADtica-de-privacitat-0#overlay-context=).