Ajuntament de Reus

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són ensenyaments professionalitzadors que proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S'agrupen en famílies professionals i tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos acadèmics).

La titulació que s'obté en finalitzar un cicle formatiu de grau mitjà és la de tècnic o tècnica del perfil professional corresponent, que permet l'accés al món laboral, a altres cicles de grau mitjà o als cicles de grau superior.

Requisits d'accés

  • Haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria

  • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

  • Tenir el títol de tècnic o tècnic auxiliar

  • Haver superat el segon curs de Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP)

  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

  • Haver superat un PFI amb nota igual o superior a 8

  • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Activitats físiques i esportives

Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

Més informació

Administració i gestió

Gestió Administrativa

Més informació

Gestió Administrativa (Àmbit Jurídic)

Més informació

Agrària

Aprofitament i conservació del medi natural

Més informació

Jardineria i Floristeria

Més informació

Producció Agroecològica, perfil professional de Producció Agrícola Ecològica

Més informació

Arts gràfiques

Impressió Gràfica

Més informació

Preimpressió digital

Més informació

Comerç i Màrqueting

Activitats comercials

Més informació

Edificació i Obra civil

Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació

Més informació

Electricitat i Electrònica

Instal•lacions de Telecomunicacions

Més informació

Instal•lacions Elèctriques i Automàtiques

Més informació

Energia i Aigua

Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües

Més informació

Esports

Muntanya Mitjana

Més informació

Salvament i Socorrisme

Més informació

Fabricació mecànica

Mecanització

Més informació

Soldadura i Caldereria

Més informació

Fusta, moble i suro

Fusteria i Moble

Més informació

Hoteleria i Turisme

Cuina i Gastronomia i Serveis en Restauració

Més informació

Imatge i So

Vídeo, Discjòquei i So

Més informació

Imatge personal

Estètica i Bellesa

Més informació

Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

Més informació

Indústries alimentàries

Elaboració de Productes Alimentaris

Més informació

Forneria, Pastisseria i Confiteria

Més informació

Informàtica i Comunicacions

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Més informació

Instal·lació i Manteniment

Instal•lacions de Producció de Calor

Més informació

Instal•lacions Frigorífiques i de Climatització

Més informació

Manteniment electromecànic

Més informació

Química

Operacions de Laboratori

Més informació

Planta Química

Més informació

Sanitat

Cures Auxiliars d’Infermeria

Més informació

Emergències Sanitàries

Més informació

Farmàcia i Parafarmàcia

Més informació

Serveis socioculturals i a la comunitat

Atenció a Persones en Situació de Dependència

Més informació

Transport i Manteniment de vehicles

Carrosseria

Més informació

Conducció de Vehicles de Transport per Carretera

Més informació

Electromecànica de Maquinària

Més informació

Electromecànica de Vehicles Automòbils

Més informació

Electromecànica de Vehicles Automòbils, perfil professional d'Electromecànica de Vehicles Industrials

Més informació

Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo

Més informació

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.